publications

publications by categories in reversed chronological order. generated by jekyll-scholar.

2024

 1. Preprint
  Fangxu Yu, Lai Jiang, Haoqiang Kang, Shibo Hao, and Lianhui Qin
  2024
 2. Preprint
  Jiannan Xiang, Guangyi Liu, Yi Gu, Qiyue Gao, Yuting Ning, Yuheng Zha, Zeyu Feng, Tianhua Tao, Shibo Hao, Yemin Shi, Zhengzhong Liu, Eric P. Xing, and Zhiting Hu
  2024
 3. Preprint
  Shibo Hao*, Yi Gu*, Haotian Luo*, Tianyang Liu, Xiyan Shao, Xinyuan Wang, Shuhua Xie, Haodi Ma, Adithya Samavedhi, Qiyue Gao, Zhen Wang, and Zhiting Hu
  In ICLR 2024 Workshop on Large Language Model (LLM) Agents, 2024

2023

 1. NeurIPS
  Shibo Hao, Tianyang Liu, Zhen Wang, and Zhiting Hu
  Advances in Neural Information Processing Systems (oral), 2023
  Best Paper Award at SoCalNLP 2023
 2. EMNLP
  Shibo Hao*, Yi Gu*, Haodi Ma, Joshua Jiahua Hong, Zhen Wang, Daisy Zhe Wang, and Zhiting Hu
  In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2023
  Featured in State of AI Report 2023
  Also to appear at GenPlan workshop at NeurIPS 2023
 3. Book
  Bowen Tan, Shibo Hao, Eric Xing, and Zhiting Hu
  In Compendium of Neurosymbolic Artificial Intelligence, 2023
 4. ACL
  Shibo Hao*, Bowen Tan*, Kaiwen Tang*, Bin Ni, Xiyan Shao, Hengzhe Zhang, Eric Xing, and Zhiting Hu
  In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023, 2023

2022

 1. ACL
  Quzhe Huang, Shibo Hao, Yuan Ye, Shengqi Zhu, Yansong Feng, and Dongyan Zhao
  In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), 2022

2021

 1. EMNLP
  Tianqing Fang, Weiqi Wang, Sehyun Choi, Shibo Hao, Hongming Zhang, Yangqiu Song, and Bin He
  In Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2021